Bojowa lub gazowa do ochrony osobistej - Pozwolenie na broń - Policja Lubuska

Pozwolenie na broń

Bojowa lub gazowa do ochrony osobistej

UWAGA!

Od dnia 1 listopada 2012 roku wszystkie wnioski związane z wydaniem pozwolenia na broń lub posiadanym pozwoleniem, można składać za pośrednictwem Komend Miejskich i Powiatowych Policji właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskującego lub za pośrednictwem poczty na adres:


KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

ul. Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

ZESPÓŁ ds. POZWOLEŃ NA BROŃ

tel. 95 738 1882,

tel. 95 738 1883,

tel. 95 738 1884.

Przyjęcia petentów we wtorki w godz. 10.00 - 17.00, w środy i czwartki w godz. 10.00 - 14.00

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA WYDANIA POZWOLENIA:

Osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na wymienioną broń powinna mieć ukończone 21 lat.

Wymagane dokumenty:

1.Podanie adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji. Powinno ono zawierać następujące elementy:


a) imię i nazwisko wnioskodawcy,
b) imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki,
c) nr PESEL i miejscowość urodzenia,
d) adres stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) nr dowodu osobistego, nazwę organu wydającego i datę wydania,
f) określenie rodzaju broni, o którą wnioskodawca ubiega się (palna bojowa lub palna gazowa lub palna alarmowa),
g) określenie liczby egzemplarzy broni,
h) określenie celu posiadania broni - w tym wypadku do ochrony osobistej,
i) wskazanie ważnej przyczyny do posiadania broni,
j) podpis wnioskodawcy,
k) jedno zdjęcie (wymiary 3cm x 4cm );

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

tytuł wpłaty „za pozwolenie na broń" w kwocie 242 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa)

Powyższej opłaty skarbowe należy wpłacać na konto:

Urząd Miejski w Gorzowie Wlkp.
PKO Bank Polski S.A. Gorzów Wlkp.
nr konta 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dla strony, ww. opłata skarbowa będzie zwracana na wniosek strony na podstawie przepisów wykonawczych do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.. 2018.1044 ze zm.).

3. Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do dysponowania bronią.

UWAGA:

Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty jego wydania.

4. Egzamin.

Osoba występująca o wydanie pozwolenia na broń palną bojową lub gazową lub alarmową zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu... (Dz. U. 2000.19.241) obowiązana jest zdać egzamin składający się z części teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni oraz części praktycznej obejmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju. Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje znajomość przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także znajomość przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Pozwolenie na broń zgodnie z art. 12 Ustawy o broni i amunicji... wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. W pozwoleniu m. in. określa się:

- cel, w jakim zostało wydane
- rodzaj broni
- liczbę egzemplarzy broni

Broń należy zarejestrować w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty zakupu.
Fakt posiadania zarejestrowanej broni potwierdza się w legitymacji posiadacza broni, którą wystawia organ wydający pozwolenie.