Pozbawienie broni palnej cech użytkowych - Pozwolenie na broń - Policja Lubuska

Pozwolenie na broń

Pozbawienie broni palnej cech użytkowych

UWAGA!

Od dnia 1 listopada 2012 roku wszystkie wnioski związane z wydaniem pozwolenia na broń lub posiadanym pozwoleniem, można składać za pośrednictwem Komend Miejskich i Powiatowych Policji właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskującego lub za pośrednictwem poczty na adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

ul. Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

ZESPÓŁ ds. POZWOLEŃ NA BROŃ

tel. 95 738 1882,

tel. 95 738 1883,

tel. 95 738 1884.

Przyjęcia petentów we wtorki w godz. 10.00 - 17.00, w środy i czwartki w godz. 10.00 - 14.00

 

Kwestie procedury pozbawiania broni palnej cech użytkowych reguluje art. 6a Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 2017.1839 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych (Dz.u.2017.1917 j.t.).

Zgodnie z ww. przepisami:

Broń palna może zostać pozbawiona w sposób trwały cech użytkowych przez uprawnionego przedsiębiorcę, zgodnie ze specyfikacją techniczną określającą szczegółowo sposób pozbawiania cech użytkowych danego rodzaju, typu i modelu broni, wydana przez jednostkę uprawniona i zatwierdzona przez jednostkę uprawniona do potwierdzania pozbawienia broni palnej cech użytkowych.

Przez pozbawienie broni palnej w sposób trwały cech użytkowych rozumie sie pozbawienie cech użytkowych wszystkich istotnych części broni palnej w taki sposób, by mimo działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, nie była zdolna do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo elementu ja zastępującego oraz do wywołania efektu wizualnego lub akustycznego, a przywrócenie broni cech użytkowych bez podjęcia czynności specjalistycznych nie było możliwe.

Uprawnionym przedsiębiorcą do pozbawiania cech użytkowych jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania broni, w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2018.2037 ze zm.).

Jednostka uprawniona potwierdza pozbawienie cech użytkowych po dokonaniu pozytywnej oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną. Potwierdzenie pozbawienia cech użytkowych odnotowuje sie w ewidencji broni palnej pozbawionej cech użytkowych, prowadzonej przez tę jednostkę.

Broń palna pozbawiona cech użytkowych oznakowuje sie w sposób wskazujący, że została ona pozbawiona tych cech.

Wydanie specyfikacji technicznej, pozbawienie cech użytkowych oraz dokonanie oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych z odpowiednia specyfikacja techniczna jest odpłatne.

Jednostkami uprawnionymi do wydania specyfikacji technicznej są podmioty posiadające na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uprawnienia do wytwarzania broni palnej lub wymienione w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9 ust. 4 tej ustawy, jako instytucje uprawnione do wydawania opinii w zakresie wytwarzania i obrotu bronią i amunicja.

Jednostką uprawnioną do zatwierdzania specyfikacji technicznej oraz do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych broni palnej wszelkiego rodzaju, typu i modelu i nanoszenia na niej stosownych oznaczeń jest Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Rejestracja broni pozbawionej cech użytkowych

O zarejestrowanie broni pozbawionej cech użytkowych może wystąpić osoba, która ukończyła 18 lat i złoży w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Gorzowie Wlkp. niżej wymienione dokumenty:

1. Podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji o zarejestrowanie w karcie rejestracyjnej broni pozbawionej cech użytkowych, w którym zawarte powinny być niżej wymienione dane:


a) imię i nazwisko wnioskodawcy,

b) imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki,

c) nr PESEL i miejscowość urodzenia,

d) adres stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) dowód osobisty - numer, organ wydający i data wydania,

f) podpis wnioskodawcy

g) jedno zdjęcie (wymiary 3cm x 4cm );

2. Dowód zakupu broni /faktura, rachunek, umowa kupna – sprzedaży.

3. Dokument potwierdzający pozbawienie broni cech używalności wystawiony przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie karty rejestracyjnej broni w wysokości - 82 zł z dopiskiem "opłata za wydanie karty rejestracyjnej" na konto:

Urząd Miejski w Gorzowie Wlkp.
PKO Bank Polski S.A. Gorzów Wlkp.
nr konta 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575