Depozyt broni i amunicji - Pozwolenie na broń - Policja Lubuska

Pozwolenie na broń

Depozyt broni i amunicji

UWAGA!

Od dnia 1 listopada 2012 roku wszystkie wnioski związane z wydaniem pozwolenia na broń lub posiadanym pozwoleniem, można składać za pośrednictwem Komend Miejskich i Powiatowych Policji właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskującego lub za pośrednictwem poczty na adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

ul. Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

ZESPÓŁ ds. POZWOLEŃ NA BROŃ

tel. 95 738 1882,

tel. 95 738 1883,

tel. 95 738 1884.

Przyjęcia petentów we wtorki w godz. 10.00 - 17.00, w środy i czwartki w godz. 10.00 - 14.00

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. 2017.1839 ze zm.).
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie (Dz. U. z 2004 r. nr 152 poz. 1609).

Obowiązek złożenia broni palnej i amunicji do depozytu Policji nałożony jest na:

  • osoby, które utraciły uprawnienie do posiadania broni palnej - jeżeli broń nie została zbyta w terminie 30 dni,
  • osobę, która weszła w posiadanie broni po osobie zmarłej,
  • cudzoziemców, którym upłynął termin ważności zaświadczenia uprawniającego do przywozu i wywozu broni i amunicji wystawionego przez właściwy konsulat Rzeczpospolitej Polskiej,
  • osobę zbywająca broń cudzoziemcowi.

Z czynności przyjęcia do depozytu broni i amunicji sporządza sie protokół oraz opinie dotycząca stanu technicznego broni.

Opłata za depozyt:

Po upływie roku od dnia złożenia broni do depozytu, za przechowywanie w depozycie osoba składającą ponosi opłatę w wysokości 1% opłaty za wydanie pozwolenia na bron osobie fizycznej za każdą dobę przechowywania (tj. 2,42 zł od każdego egzemplarza broni ).

Opłatę wpłaca sie najpóźniej w dniu odbioru broni i amunicji z depozytu, w kasie KWP w Gorzowie Wlkp..