Europejska karta broni palnej - Pozwolenie na broń - Policja Lubuska

Pozwolenie na broń

Europejska karta broni palnej

UWAGA!

Od dnia 1 listopada 2012 roku wszystkie wnioski związane z wydaniem pozwolenia na broń lub posiadanym pozwoleniem, można składać za pośrednictwem Komend Miejskich i Powiatowych Policji właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskującego lub za pośrednictwem poczty na adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

ul. Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

To dokument, który pozwala przewozić broń palną przez osobę poruszającą sie na terenie krajów Unii Europejskiej i świadczy o legalności posiadania broni.

Europejską kartę broni palnej wydaje sie na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres. W przypadku cofnięcia pozwolenia na broń, karta traci ważność i podlega zwrotowi do organu, który ją wydał.

Osoba posiadająca pozwolenie na broń palną i ubiegająca się o wydanie Europejskiej karty broni palnej powinna złożyć niżej wymienione dokumenty:

1. Podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji, w którym powinny być zawarte niżej wymienione dane:


a) imię i nazwisko wnioskodawcy,
b) imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki,
c) nr PESEL i miejscowość urodzenia,
d) adres stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) podpis wnioskodawcy,
f) jedno zdjęcie (wymiary 3cm x 4cm );

2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w kwocie: - 105 zł z dopiskiem "opłata za wydanie Europejskiej karty broni palnej" wniesione na konto:

Urząd Miejski w Gorzowie Wlkp.
PKO Bank Polski S.A. Gorzów Wlkp.
nr konta 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575