Dobór - Policja Lubuska

UWAGA!

Komendant Główny Policji ustalił następujące terminy przyjęć do służby w Policji w 2019 r.:

7 marca, 21 maja, 16 lipca, 2 września, 7 listopada, 30 grudnia

 

 

UWAGA

 

 

Kandydaci do służby w Policji oraz osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji, chcący przygotować się do testu sprawności fizycznej i przystąpić do próby pokonania elementów toru przeszkód, będą mieli możliwość poćwiczyć:

Gorzów Wlkp. w godz. 16.30 -18.00

6 i 20 listopada 2019 r. - sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego przy ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp.
 

Zielona Góra w godz. 11.00- 13.00
6, 13 i 27 listopada 2019 r. - sala gimnastyczna przy ul. Strzeleckiej 22 w Zielonej Górze
 
Do kontaktów roboczych wyznaczam : podinsp. Małgorzatę Oraczewską tel.7911240, kom.696424331.
Na zajęciach kandydaci będą mogli przećwiczyć pod okiem instruktorów technikę pokonywania wybranych elementów toru sprawnościowego bez pomiaru czasu.

 
 

UWAGA

 

 

Od dnia 16 czerwca 2018 r. dokumenty od kandydatów do służby w Policji przyjmowane będą  we wszystkich jednostkach garnizonu lubuskiego (za wyjątkiem KMP w Gorzowie Wlkp.) również  w soboty i niedziele.

OGŁOSZENIE: STUDIA PODYPLOMOWE "HISTORIA SŁUŻB SPECJALNYCH w ASzWoj

 

OGŁOSZENIE 2019

OFERTA STUDIÓW I STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM NA KIERUNKU NAUKA O POLICJI

 

 

  UWAGA !!!

 

 

 

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17.12.2013 r. zmieniającące rozporządzenie w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, które opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw, poz. 1663.

dobor2009 largea

I Ty możesz zostać policjantem… Lubuska policja ogłasza kolejny dobór w swoje szeregi.

O pracę w Policji już jest łatwiej. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły. Oznacza to, że kandydat może złożyć podanie o przyjęcie każdego dnia. Od chętnych nie wymaga się zaświadczenia o niekaralności. Zmieniły się również zasady przeprowadzania testów kwalifikacyjnych. O przyjęciu decydować będzie lista rankingowa. Więcej informacji na stronie www.policja.pl

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do podstawowych zadań Policji należą m.in.: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami pod numerami telefonów :

(95) 738 12 60, (95) 738 12 61, (95) 738 12 62

Wymagane dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz we wszystkich Komendach Powiatowych woj. lubuskiego.

UWAGA!

Zgodnie z treścią zarządzenia nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji, umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności widocznego tatuażu.

W przypadku gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia.

Odmowa wykonania polecenia jest podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.