Rekrutacja 2020 r. - Ogłoszenia - SŁUŻBA W POLICJI - Policja Lubuska

Ogłoszenia - SŁUŻBA W POLICJI

Rekrutacja 2020 r.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GORZOWIE WLKP.

ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji do jednostek organizacyjnych Policji województwa lubuskiego na rok 2020

Planowane przyjęcia do służby w terminie:

27 luty

21 kwiecień

13 lipiec

16 wrzesień

5 listopad

30 grudzień

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych   w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej  (tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy).

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze lub w Komendach Powiatowych Policji województwa lubuskiego w każdym dniu tygodnia następujące dokumenty:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy ( część A i B ),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały do wglądu,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie - oryginały do wglądu,
 • należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz książeczkę wojskową (mężczyźni)

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej Policji oraz komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej – www.policja.pl.

Kandydaci, w toku prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, oceniani są w systemie punktowym.

ETAP POSTĘPOWANIA                               MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

                                                                           MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA

 

Test wiedzy                                                          40

Test sprawności fizycznej                                 60

Test psychologiczny                                           60

Rozmowa kwalifikacyjna                                   60

 

Ponadto ocenie podlegają również preferencje kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych:

 

 1. Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie przydatnym do służby w Policji: prawa, administracji, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego – 8 pkt.
 2. Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie innym niż wymieniony wyżej – 6 pkt.
 3. Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny – 4 pkt.
 4. Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 4 pkt.
 5. Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego – 4 pkt.
 6. Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 pkt.
 7. Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej – 2 pkt.
 8. Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” – 2 pkt.

 

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji  (www.lubuska.policja.gov.pl)., bądź też kontaktując się z Zespołem ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. tel. 095 – 7381260, -61,-62.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej  stanowi Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r.  roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby  w Policji (Dz.U. z 2012 r. poz. 432 z póź. zm.).