Dobór - Służba w Policji - Policja Lubuska

Służba w Policji

 
Informujemy, że od dnia 3 czerwca 2020 r. dokumenty o których mowa art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji należy składać osobiście w:
 

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

lub Komendach Miejskich i Powiatowych Policji na terenie województwa lubuskiego.

 

 

 

 1. Służbę w Policji może pełnić:
 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie; 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

 

 1. Składanie dokumentów:

 

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata dokumentów.

Wymagane dokumenty:

Kandydat powinien okazać się dowodem osobistym.

Dokumenty do służby można składać we wszystkich jednostkach garnizonu lubuskiego również w soboty i niedziele.

Informacje o Doborze do służby można uzyskać kontaktując się z Zespołem ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. pod numerami telefonów:

tel. 47 791 1260

tel. 47 7911261

tel. 47 7911262

dobor.kwp@go.policja.gov.pl

 

 1. Procedura kwalifikacyjna

 

Procedura kwalifikacyjna składa się z etapów:

 

 

Zgodnie z treścią zarządzenia nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji, umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności widocznego tatuażu. W przypadku gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia jest podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji:

 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 poz. 161),
 • rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018 poz. 412, z późń. zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. 2018 poz. 2035)

 

 1. Dlaczego warto zostać policjantem?

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990r o Policji).

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

 

- ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

- stabilne, stałe zatrudnienie;

- wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

- wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym  3600-3940 zł netto;

- nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;

- prawa emerytalne po 25 latach służby ;

- możliwość doskonalenia zawodowego;

- możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;

- prestiż zatrudnienia;

- służbę w organizacji zaufania społecznego;

- szeroki katalog specjalizacji;

- wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

- przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

 

OGŁOSZENIE 2020

 

OFERTA STUDIÓW I STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM NA KIERUNKU NAUKA O POLICJI

 

https://www.wspol.edu.pl/